REGULAMIN ZABAWY SYLWESTROWEJ
W LOKALU ROGATE RANCZO
Rozdział I

Zakres obowiązywania:
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora (Rogate Ranczo),
warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Zabawy Sylwestrowej, w tym postanowienia
regulujące:
a. sposób organizacji,
b. obowiązki uczestników Zabawy Sylwestrowej
c. warunki uczestnictwa,
d. uprawnienia uczestników Zabawy Sylwestrowej,
e. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem
Uczestnicy Balu Sylwestrowego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.
Rozdział II
Sposób organizacji Zabawy Sylwestrowej:
1. Za bezpieczeństwo Balu Sylwestrowego w miejscu i w czasie jego trwania odpowiada
Organizator imprezy.
2. Bal Sylwestrowy jest odpłatny i dostępny dla osób, które dokonały płatności i znajdują się na
naszej liście.
3. Bal Sylwestrowy rozpoczyna od godz. 19:00. Start programu artystycznego o godz. 20:30.

Pierwsza Ciepła kolacja wydawana jest od godziny 19:00 do 21:00, ostatni ciepły posiłek będzie wydawany o godzinie 1:00.
Zakończenie imprezy o godzinie 4:00.
4.Imprezę prowadzą gospodarze lokalu
5. Muzyka Balu Sylwestrowego jest zróżnicowana. Jest to przegląd najlepszych tanecznych hitów lat
70,80,90 oraz współczesnych.
7. Sala na której odbędzie się Bal, jest ogrzewana. Optymalna temperatura będzie wynosić 21
stopni

8.Do dyspozycji gości będzie bezpłatna szatnia oraz wieszaki obok loży. Organizator imprezy nie odpowiada za rzeczy zgubione zarówno w szatni jak i bezpośrednio podczas Zabawy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz filmów z Zabawy Sylwestrowej

Rozdział III
Obowiązki uczestnika Zabawy Sylwestrowej:
1. Uczestnik Zabawy Sylwestrowej jest zobowiązany:
a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie Organizatora imprezy dokument
uprawniający do wejścia na Zabawę Sylwestrową oraz dokument tożsamości,
b. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na Zabawę Sylwestrową,
c. zachowywać się w sposób zgodny z prawem, z zasadami współżycia społecznego, w tym nie
zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Zabawie Sylwestrowej,
d. stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora, kierownika ds. bezpieczeństwa, pracowników
służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych
uprawnionych służb i organów –do wykonywania ich poleceń.
Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w Zabawie Sylwestrowej:
1. Zakazuje się wstępu na Zabawę Sylwestrową osobie:
a. poddania się sprawdzeniu i stwierdzeniu, czy osoba ta jest uprawniona do uczestniczenia w Balu,
b. poddania się przeglądaniu zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że posiada
broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały
pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
c. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,
d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz dla innych uczestników Zabawy Sylwestrowej.
e. niepełnoletniej.
2. Podczas Balu Sylwestrowego zabrania się:
a. rzucania przedmiotami,
b. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w lokalu,
c. używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp. w lokalu,
d. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych,
e. przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania.
3. Zabrania się wnoszenia na teren Rogate Ranczo

a.przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży,
paralizatorów oraz parasoli o ostrym zakończeniu,
b. Środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających,

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika Zabawy Sylwestrowej:
1. Uczestnik Balu Sylwestrowego ma prawo:
a. przebywać na terenie lokalu w czasie trwania Zabawy Sylwestrowej tj. od chwili rozpoczęcia
Zabawy przez Organizatora do jego zakończenia,
b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Zabawie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone
jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych, ogólnie obowiązujących zasad
współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem,
c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz
udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby
ratownicze,
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do
ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, e. korzystać z pomocy medycznej.
2. Uczestnik Balu Sylwestrowego jest uprawniony także do:
a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód
-w trakcie trwania Zabawy i na terenie lokalu
b. składania skarg i wniosków.
Rozdział VII
Przepisy końcowe
1. Wejście na teren lokalu gdzie odbywa się Zabawa Sylwestrowa stanowi jednoczesną zgodę na
użycie wizerunku uczestnika Zabawy w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub
używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy.
2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z
przepisów prawa.
3. Uczestnik Zabawy w pełni odpowiada cywilnie oraz karnie za wszelkie szkody na mieniu i
osobach dokonane przez niego podczas uczestnictwa w Zabawie.
4. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia
niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników imprezy w przypadku odwołania
Sylwestra, niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z ustaleń niniejszego
Regulaminu w przypadku, gdy do odwołania Zabawy Sylwestrowej, niewykonania lub
nienależytego wykonania ustaleń dojdzie na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne
zdarzenie zewnętrzne, któremu Organizator nie mógł zapobiec) lub innych okoliczności całkowicie
niezależnych od woli Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany programu artystycznego Zabawy bez możliwości zwrotu pieniędzy za zakupione
wcześniej miejsca, zwłaszcza w przypadkach niezależnych bezpośrednio od Organizatora; b.
dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika Balu szkody, w tym za naruszenie dobrego
wizerunku Organizatora;
c. unieważnienia miejsca, zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do
wejścia na Zabawę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
7 .Wejście na teren lokalu w trakcie organizowania Zabawy oznacza wyrażenie zgody przez
uczestnika na warunki niniejszego Regulaminu

Rozdział VIII

Zakup biletu na imprezę wiąże się z akceptacją regulaminu.

Przy zakupie biletów drogą elektroniczną wystawiany jest paragon zakupu (chyba że kupujący zaznaczy inaczej lub faktura vat ) Paragon do odebrania przy wejściu na imprezę.

Rezygnacja z imprezy możliwa jest najpóźniej do 21 dni przed datą planowanego Balu i jest równoznaczna ze zwrotem środków za bilety w terminie do 14 dni

a. Skuteczna rezygnacja to przesłanie informacji o rezygnacji drogą mailową na adres: biuro@rogateranczo.pl wraz z podaniem nazwisk osób rezygnujących i przekazanie danych kontaktowych

b. rezygnacja w terminie krótszym niż 21 dni od daty Balu jest niemożliwa, istnieje jednak możliwość bez kosztowej zamiany  nazwisk uczestników.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

11. Ewentualne spory stron związane z Umową rozpatruje właściwy sąd dla siedziby Wykonawcy.