Zabawa dla dzieci „Granie w naklejanie”

Zapraszamy do udziału w zabawie dla dzieci pt „Granie w Naklejanie”

Akcja promocyjna” Granie w Naklejanie” to zabawa przeznaczona dla najmłodszych Gości Rogate Ranczo w Zabierzowie.

Za każde minimum 20 zł wydane na Rogatym Ranczo i przeznaczone na dziecięce zestawy obiadowe, napoje, lody, animacje, zabawki  można otrzymać jeden znaczek do wklejenia na specjalnej karcie do zbierania zagubionych przedmiotów naszego Szeryfa.

Naklejkę należy przykleić w odpowiednie miejsce na oryginalnej karcie (karty dostępne na obiekcie Rogate Ranczo)

Po zebraniu 6 znaczków kartę można wymienić na jedną z poniższych nagród:

  1. bezpłatną wejściówkę na godzinną animacje do kowbojskiego miasteczka rozrywki
  2. niepowtarzalny tatuaż Szeryfa
  3. Przejażdżkę na naszym kucyku
  4. Darmową atrakcję do wykorzystania podczas organizacji urodzin organizowanych na naszym obiekcie 

Każda z wymienionych na nagrodę i prawidłowo uzupełnionych kart -będzie brała udział w losowaniu nagrody głównej.

Nagroda główna : Voucher na weekendowy pobyt dla całej rodziny* w apartamentach „Szklane Domy” w Zakopanem

Akcja trwa od 21 maj do 1 październik lub do wyczerpania się nagród.

Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 8 października 2022.

Karta do przyklejania nalepek

nalepki do zebrania

Nagrody

  • Wejściówka na godzinne animacje do kowbojskiego miasteczka

  • Przejażdżka na naszym Kucyku

  • Niepowtarzalny Tatuaż od Szeryfa

  • Darmową atrakcję do wykorzystania podczas organizacji urodzin.

nagroda główna

weekendowy pobyt dla całej rodziny (4 osoby) w komfortowych apartamentach „Szklane Domy” w Zakopanem

voucher do wykorzystania od 8 października 2022 do 1 maja 2023 roku

Nagroda główna ufundowana jest przez właściciela „Apartamenty Szklane Domy ” w Zakopanem

życzymy przyjemnej zabawy i wielu wygranych!

regulamin zabawy

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Granie w Naklejanie” w
okresie i na zasadach oraz warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Konkurs odbywa się w od 21 maj 2022 do  1 październik 2022 r
3. Organizatorem Konkursu jest Rogate Ranczo ul Stanisława Kmity 26    32-080 Zabierzów
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Rogate Ranczo w Zabierzowie
5. Fundatorem nagrody głównej jest „Apartamenty Szklane Domy” Ciągłówka 6A, 34-500 Zakopane
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.rogateranczo.pl oraz na obiekcie Rogate Ranczo w Zabierzowie
7. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu.
8. Organizator zapewnia, że Konkurs nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
9. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art.13 ust 2. Ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
10. Organizator oświadcza, iż w ramach Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień części VI Regulaminu nie będą zbierane ani przetwarzane dane osobowe Uczestników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych a potwierdzenie odbioru
nagrody następuje w sposób zanonimizowany.

II. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, wyłącznie jako konsument, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu, a także zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego
postanowienia. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych może wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą swojego opiekuna prawnego.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w pkt 2 powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

III. Zasady Konkursu
1. Za każde minimum 20 zł wydane na Rogatym Ranczo i przeznaczone na dziecięce zestawy obiadowe, napoje, lody, animacje, zabawki  można otrzymać jeden znaczek do wklejenia na specjalnej karcie do zbierania zagubionych przedmiotów naszego Szeryfa.

2. Naklejkę należy przykleić w odpowiednie miejsce na oryginalnej karcie (karty dostępne na obiekcie Rogate Ranczo)

3. Po zebraniu 6 znaczków kartę można wymienić na jedną z nagród.

4. W każdym tygodniu jest wydawany inny rodzaj naklejek.

IV. Nagroda i jej wydanie
1. Laureat jest uprawniony do otrzymania jednej wybranej przez siebie nagrody.
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Laureat Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
3. W celu odbioru Nagrody, należy zgłosić się z oryginalną kartą  do managera obiektu Rogate Ranczo. W razie niemożności dostarczenia Laureatowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje własnością Zleceniodawcy.
4. Całkowita liczba nagród jest ograniczona i wynosi 400 sztuk.
5. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu puli nagród określonej w pkt 5 powyżej, nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie kryteria. Wyczerpanie puli wszystkich nagród przed upływem terminu Konkursu oznacza automatyczne zakończenie Konkursu. Nagrody nierozdysponowane pozostają do dyspozycji Zleceniodawcy.
6. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
7. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Laureat nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
8. W momencie odbioru nagrody Laureat powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza potwierdzenie, iż jej stan nie budzi zastrzeżeń.
9. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

V. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej nadanej listem poleconym na adres Organizatora na przebieg Promocji nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca się data stempla pocztowego). Niedochowanie ww.
terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny lub adres e-mail, daty i miejsca odbioru nagrody, powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
7. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe na potrzeby rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestnika:
a. Imię i numer telefonu
b. adres korespondencyjny lub adres e-mail
9. Uczestnikom, którzy złożyli reklamację przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych.
10. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników którzy złożyli reklamację nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane Uczestników którzy złożyli reklamacje nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
12. Dane Uczestników którzy złożyli reklamację będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z
uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z
przetwarzaniem danych wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych.
Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) i
c) RODO.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora, Realizatora i Podmiotu współpracującego. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Realizatora,
oraz na stronie internetowej: www.rogateranczo.pl
2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.rogateranczo.pl oraz przekazana w drodze wiadomości prywatnej w ramach serwisu Facebook wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem jest sąd właściwy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.